Har du konkurrenter i styret ditt?

Det hender ikke så helt sjelden at man ender opp med å ha konkurrenter i styret sitt. Bakgrunnen kan være at direkte eller indirekte konkurrerende foretak har kjøpt seg opp i selskapet og krever styreplass, eller at et styremedlem får ny stilling eller verv hos et konkurrerende foretak. Hvordan kan selskapet beskytte sine interesser i slike tilfeller?

Beskyttelse etter aksjeloven og aksjerettslige prinsipper
Det finnes flere prinsipper som enten er lovfestet eller som følger generelt av aksjeselskapsretten og som vil gi en viss beskyttelse mot at konkurrenter misbruker sin styreposisjon i selskapet.

For det første plikter styremedlemmet å fremme «selskapets interesse». I dette ligger dels en plikt til positivt å fremme selskapets interesser – som å virke for økning av selskapskapitalen, men også unnlatelsesplikt til ikke å fremme andre interesser. Men hva selskapets interesse går ut på og hvor langt plikten til å fremme selskapets interesse strekker seg, gjerne i konflikt med andre interesser som styremedlemmet ønsker eller skal ivareta, er ofte uklart.

For det annet – og i forlengelsen av plikten til å ivareta «selskapets interesse» - har styremedlemmet en lojalitetsplikt overfor selskapet. Det kan noe kort og upresist sies å være å sette selskapets interesser foran sine egne i visse situasjoner. I dette kan det ligge en plikt for styremedlemmet til å la forretningsmuligheter komme selskapet til gode, og ikke ta muligheten til egen fortjeneste.

Aksjeloven har ingen bestemmelse som pålegger taushetsplikt om de forhold styremedlemmet blir kjent med gjennom styrets behandling. Det kan mest sannsynlig heller ikke oppstilles en hovedregel om taushetsplikt på ulovfestet grunnlag. Men styret må kunne gi instrukser om taushetsplikt, og en taushetsplikt kan i visse tilfeller utledes av lojalitetsplikten som nevnt ovenfor. Det finnes også lovbestemmelser innenfor visse næringsområder som pålegger taushetsplikt, eksempelvis for styremedlemmer i banker.

Et forbud mot illojal konkurranse finnes heller ikke i aksjeloven, men markedsføringsloven (lov 2009/2 § 25) har et forbud mot handlinger som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom. I dette ligger det en viss beskyttelse mot konkurrerende virksomhet, men beskyttelsen er neppe sterk – i alle fall etter at vervet er opphørt.

Erklæring fra styremedlemmet
Som det fremgår ovenfor er det begrensninger i selskapets beskyttelse mot konkurrerende virksomhet. Til dels mangler beskyttelse og til dels er det uklart hvor langt beskyttelsen rekker. For å skape klarhet og oppmerksomhet rundt disse forholdene kan det innhentes erklæringer fra nye (og eksisterende) styremedlemmer som adresserer forholdet til konkurrerende virksomhet, taushetsplikt og illojal konkurranse. Det er grenser for hvor omfattende erklæring selskapet kan avkreve et styremedlem, og ambisjonsnivået bør være å dekke selskapets saklige behov for å beskytte sine interesser.

Behov for advokatbistand innen selskapsrett?
Det er gjennom selskapene det meste av all næringsvirksomhet organiseres, og for å få suksess med virksomheten må man kjenne selskapsretten. Fra etablering av gründerselskap og valg av selskapsform, via organisering av forholdet mellom eierne og den daglige driften, til bistand til internasjonale konserner – vi hjelper deg å sikre interessene og verdiene dine slik at du lykkes med virksomheten din.

Vi i Rime har lang og bred erfaring fra alle typer selskapsrettslig bistand, og vi hjelper og er med deg i alle faser og alle nivåer i bedriften din.

Om forfatteren
Harald Sætermo er advokat og partner i Rime, og har 20 års erfaring som norsk forretningsadvokat. Han har en bred erfaring inkludert oppdrag for noen av de største finansforetakene i Norge og Norden, børsnoterte selskap, andre næringsdrivende selskap, samt privatpersoner. Tidligere har han vært advokat i Nordea, senioradvokat i Advokatfirmaet Schjødt, og lærer/sensor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat