Advokattjenester - M & A / Selskapsrett

Transaksjoner og selskapsrett er kjernen i det forretningsjuridiske området hos Rime. Våre advokater har inngående kjennskap til selskapsrettslige problemstillinger, og besitter en betydelig kompetanse knyttet til transaksjoner.

Vi bistår blant annet med:

Transaksjoner
Rime har satt fokus på transaksjoner knyttet til små og mellomstore virksomheter i det norske markedet, og anser dette som kjerneområdet vårt knyttet til transaksjoner. Flere av våre partnere har erfaring fra både store og komplekse transaksjoner, erfaring som vi tar med oss også når vi arbeider med transaksjoner i SMB markedet. Våre klienter innbefatter norske og internasjonale selskaper, fond, andre investorer og rådgivere i transaksjonsprosesser. Den transaksjonsrettede virksomheten vår omfatter både kjøp og salg av selskap, kjøp og salg av virksomhet eller innmat i selskap, samt fusjoner og fisjoner.

Rimes kontaktnett i utlandet og vår erfaring med å arbeide grensekryssende er en særlig styrke for vår transaksjonsrettede virksomhet.

Valg av selskapsform og selskapsrettslige spørsmål
Selskapsrett er på mange måter fundamentet for all næringsvirksomhet. Rime har lang erfaring som rådgivere innenfor selskapsrett og yter bistand innenfor alle områder av selskapsretten. Under dette hører rådgivning knyttet til opprettelse av ulike former for selskap, valg av selskapsmessige løsninger tilpasset den enkelte virksomhet og organisering av virksomheten innenfor de rammer selskapsrettslig lovgivning trekker opp. Firmaet bistår med utredning av selskapsrettslige spørsmål, bistand på generalforsamlinger, etablering av joint ventures og aksjonæravtaler. Vi har også utviklet en særskilt kompetanse knyttet til franchiseordninger.

Aksjonæravtaler
I små og mellomstore aksjeselskap med et fåtall eiere, er det ofte hensiktsmessig å inngå aksjonæravtaler for å regulere forholdet mellom eierne. Aksjonæravtalene regulerer gjerne samarbeidet mellom eierne på en måte som lov og vedtekter ikke kan, og aksjonæravtaler kan gi nyttige retningslinjer for håndtering av uenighet og konflikter. Rime bistår med utforming og rådgivning knyttet til aksjonæravtaler.

Omorganiseringer
I mange situasjoner kan det være riktig og nødvendig å gjennomføre en omorganisering av virksomheten uten at det bakenforliggende eierskap endres. En omorganisering kan skyldes optimalisering av drift, tilrettelegging for senere utsalg eller fusjonering eller ha skattemessig begrunnelse. Rime bistår med juridisk vurderinger og rådgivning knyttet til omorganiseringer, samt selskapsrettslig og annen tverrfaglig bistand knyttet til gjennomføring av omorganisering.

Styreansvar
Kravene til styremedlemmer og ledelse blir stadig mer omfattende, og manglende overholdelse av disse kravene kan føre til både erstatningsansvar og strafferettslig ansvar. Med bakgrunn i Rimes omfattende bakgrunn som bobestyrere i konkursbo, har vi opparbeidet en bred erfaring knyttet til rådgivning og prosedyre knyttet til slike saker. Firmaets advokater bistår også i utarbeidelse av rutiner og konkret rådgivning for å sikre at regelverket overholdes.

Kontakt:
Advokat Harald Sætermo
E-post: has@rime.no
Telefon: +47 90650410