Forenklet generalforsamling i aksjeselskap

Generalforsamling i aksjeselskap avholdes normalt som et møte, men man kan ofte klare seg med en forenklet generalforsamlingsbehandling - eksempelvis hvis alle aksjonærer er enige – noe som i praksis vil bety at generalforsamlingen avholdes i form av et skriftlig vedtak og uten møte.

Ordningen er praktisk i selskap med få aksjonærer, men det er ikke helt fritt frem. Loven stiller flere krav som må være oppfylt før generalforsamlingen kan avholdes etter den forenklede behandlingsmåten:

  1. Samtlige aksjonærer må samtykke til en slik behandling av hver sak som skal opp på generalforsamlingen. Samtykke ved passivitet er sannsynligvis ikke tilstrekkelig, det kreves positivt samtykke fra aksjonærene.
  2. Det er ikke krav til at alle aksjonærer deltar i behandlingen, men aksjonærene må være gitt anledning til å delta i behandlingen på en egnet måte. Ved sirkulering av innkalling, protokoll og øvrige dokumenter knyttet til generalforsamlingens vedtak, vil vi tro at dette kravet normalt sett er oppfylt.
  3. Hvert av styremedlemmene – og dersom selskapet har revisor og daglig leder - skal ha anledning til å uttale seg om hver sak som skal opp for generalforsamlingen og hver av disse skal kunne kreve at saken behandles av generalforsamlingen i møte. På denne måten ivaretas deres interesse i at saken behandles forsvarlig.
  4. Det må utferdiges en generalforsamlingsprotokoll som må angi at behandlingen har skjedd etter aksjeloven § 5-7. Protokollen skal oppfylle nærmere angitte krav etter loven, blant annet antall avgitte stemmer og hvor mange som har stemt for/imot. Protokollen skal dateres, underskrives av styrets leder og sendes samtlige aksjeeiere. Protokollen skal deretter arkiveres på en betryggende måte og holdes tilgjengelig for aksjeeierne hos selskapet.


Reglene åpner for en betydelig forenkling av generalforsamlingsbehandlingen ved at behandlingen kan være skriftlig, over telefon eller ved andre uformelle former for kontakt. Men det er fremdeles bestemmelser som ikke kan settes til side, slik som tingrettens kompetanse til å innkalle til generalforsamling.

Behov for advokatbistand innen selskapsrett?
Det er gjennom selskapene det meste av all næringsvirksomhet organiseres, og for å få suksess med virksomheten må man kjenne selskapsretten. Fra etablering av gründerselskap og valg av selskapsform, via organisering av forholdet mellom eierne og den daglige driften, til bistand til internasjonale konserner – vi hjelper deg å sikre interessene og verdiene dine slik at du lykkes med virksomheten din.

Vi i Rime har lang og bred erfaring fra alle typer selskapsrettslig bistand, og vi hjelper og er med deg i alle faser og alle nivåer i bedriften din.

Om forfatteren
Harald Sætermo er advokat og partner i Rime, og har 20 års erfaring som norsk forretningsadvokat. Han har en bred erfaring inkludert oppdrag for noen av de største finansforetakene i Norge og Norden, børsnoterte selskap, andre næringsdrivende selskap, samt privatpersoner. Tidligere har han vært advokat i Nordea, senioradvokat i Advokatfirmaet Schjødt, og lærer/sensor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat