Kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld (gjeldsemisjon)

Aksjekapitalen kan ikke bare økes ved kontantinnskudd, tradisjonelt tingsinnskudd eller ved fondsemisjon. En konvertering av fordring på selskapet til aksjekapital kan være gunstig både for aksjeselskapet og fordringshaveren.

Hvorfor konvertere gjeld til aksjekapital?

Det kan være flere grunner til at konvertering av gjeld til aksjekapital fremstår som attraktivt:

  • En konvertering av gjeld reduserer naturligvis den totale gjeldsbelastning i selskapet, og bedrer selskapets balanse.
  • Forbedringene av kapitalsituasjonen kan være nødvendig for at selskapet skal få en forsvarlig egenkapital.
  • Det kan bidra til at selskapet får ny ekstern finansiering.
  • Fordringshaveren får aksjonærrettigheter i selskapet, slik som rett til utbytte og stemmerett på generalforsamlingen.
  • Dersom aksjene stiger i verdi, vil det komme fordringshaveren til gode etter en konvertering.

Hvordan gjennomføre kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld?
Kortversjonen av prosessen for ordinære aksjeselskaper er som følger:

 1. Dersom det skal være aktuelt med konvertering av gjeld til aksjekapital, må gjelden være reell og balanseført. Selskapet og kreditor må også være enige om at innskuddsforpliktelsen skal gjøres opp ved motregning i gjeldskravet.

 2. Det er så styrets oppgave å utarbeide og fremsette forslag til generalforsamlingen om kapitalforhøyelse inkludert forslag om motregning av kapitalinnskuddet i fordringen. Siden aksjekapitalen i selskapet er vedtektsfestet, må det også fremsettes forslag til endring av vedtektene.

 3. Konverteringen av gjeld anses som kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd etter aksjeloven. Det innebærer at styret skal utarbeide en redegjørelse for tingsinnskuddet, blant annet med redegjørelse for verdivurdering. Redegjørelsen må bekreftes av revisor, og begge deler skal legges ved innkallingen til generalforsamlingen.

 4. Generalforsamlingen må fatte sitt vedtak med flertall som for vedtektsendring, dvs. med krav til 2/3 flertall. Det er i prinsippet mulig å avholde generalforsamling etter reglene om forenklet generalforsamlingsvedtak jf. aksjeloven § 5-7 – forutsatt at alle aksjonærene samtykker.

 5. Aksjetegningen skjer i generalforsamlingsprotokollen dersom den skjer på generalforsamlingen eller i særskilt dokument dersom den skjer i ettertid. Det vanlige er nok at motregningen av gjeldsfordringen mot plikten til å foreta kapitalinnskudd skjer samme dag som generalforsamlingens vedtak.

 6. Kapitalforhøyelsen må så meldes til Foretaksregisteret innen tre måneder, og aksjekapitalen anses først forhøyd når registreringen har funnet sted. Kapitalinnskuddet må bekreftes til Foretaksregisteret av revisor, det vil si at revisor må bekrefte motregningen.

Noen forhold man bør ta i betraktning ved gjeldskonvertering?

Tegne aksjer til underkurs

I henhold til aksjeloven § 2-12 kan ikke aksjer tegnes til underkurs. Selskapsrettslig kan det likevel ikke være til hinder for at hele fordringens pålydende motregnes i innskuddsforpliktelsen, selv om fordringen for kreditor er mindre verdt enn pålydende – eksempelvis hvis selskapet har problemer med å betjene kravet. Hvorvidt de eksisterende aksjonærer vil akseptere dette må imidlertid avklares.

Skal det utstedes nye aksjer eller skal eksisterende aksjer skrives opp?
Utgangspunktet etter aksjeloven er at en kapitalforhøyelse skjer mot utstedelse av nye aksjer. Men det kan ikke være noe i veien for at man skriver opp pålydende på eksisterende aksjer uten utstedelse av nye aksjer, forutsatt at alle eksisterende aksjonærer med dette deltar i kapitalforhøyelsen.

Skattemessig realisasjon
Den skattemessige side av konverteringen bør vurderes. Konvertering av fordringen til aksjekapital vil som et utgangspunkt føre til realisasjon på fordringshaverens hånd. Hvorvidt et tap vil være fradragsberettiget må vurderes etter reglene om fradrag på tap på fordringer, herunder reglene om fradrag på fordringer mot selskap i samme konsern og kravet til næringstilknytning.

Behov for advokatbistand innen selskapsrett?
Det er gjennom selskapene det meste av all næringsvirksomhet organiseres, og for å få suksess med virksomheten må man kjenne selskapsretten. Fra etablering av gründerselskap og valg av selskapsform, via organisering av forholdet mellom eierne og den daglige driften, til bistand til internasjonale konserner – vi hjelper deg å sikre interessene og verdiene dine slik at du lykkes med virksomheten din.

Vi i Rime har lang og bred erfaring fra alle typer selskapsrettslig bistand, og vi hjelper og er med deg i alle faser og alle nivåer i bedriften din. Vi har gode prosedyrer og maler for gjennomføring av kapitalforhøyelser, og har forbindelser blant annet til revisorer hvis det er krav om revisorbekreftelse. Dersom du har spørsmål til artikkelen eller ønsker bistand i selskapsrettslige forhold eller med transaksjoner, kan du kontakte forfatteren.

Om forfatteren
Harald Sætermo er advokat og partner i Rime, og har 20 års erfaring som norsk forretningsadvokat. Han har en bred erfaring inkludert oppdrag for noen av de største finansforetakene i Norge og Norden, børsnoterte selskap, andre næringsdrivende selskap, samt privatpersoner. Tidligere har han vært advokat i Nordea, senioradvokat i Advokatfirmaet Schjødt, og lærer/sensor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat