Category Archives: Tvist

Passivitet – tap av rettigheter og krav ved passivitet

Det finnes en rekke lovregler og rettslige prinsipper som medfører at rettigheter og krav kan gå tapt. Foreldelse av fordringer og hevd av eiendomsrett to kjente eksempler. Det er nok også et generelt prinsipp i norsk rett at man kan miste sin rett eller sitt krav ved passivitet, og i denne artikkelen ser vi nærmere

Read More

Direkte tvangsinndrivelse av ubetalt faktura (uimotsagt pengekrav)

Som kreditor kan den ordinære inndrivelsesprosessen av pengekrav som ikke betales fremstå som tidkrevende og omstendelig. Det mange ikke vet er at kreditor i stedet kan gå direkte på tvangsinndrivelse når fakturaen ikke blir betalt. Historisk måtte man ha dom for kravet sitt, et eksigibelt gjeldsbrev eller andre særskilte dokument for å kunne begjære utlegg

Read More

Hurtigprosess i norske domstoler

Den ordinære prosessen for å få pådømt et krav med varsler, forliksklage, stevning og hovedforhandling – tar vanligvis måneder og kanskje år. Det kan være lenge å vente for partene. I så fall bør man vurdere om man kan bruke reglene som åpner for en hurtig prosess og avgjørelse. Tvisteloven (2005/90) har nemlig åpnet for

Read More

Midlertidig sikring av pengekrav – arrest

Det at man har et pengekrav mot en skyldner er til liten glede dersom vedkommende unndrar seg betaling eller kvitter seg med eiendeler som kan tjene til dekning. En rettsprosess for å få dom for kravet tar lang tid, og selv en tvangsinndrivelse kan forhales av skyldneren. Et effektivt mottrekk for fordringshaver er da å

Read More

3 tips for å lykkes i forliksrådet

I tvister om formuesverdier er forliksrådet ofte det første tvisteløsningsorganet man møter, selv i krav som omfatter betydelige summer. I mange situasjoner er en løsning i forliksrådet urealistisk, mens i andre situasjoner bør man benytte muligheten til å få saken ut av verden allerede i forliksrådet. Det er selvfølgelig mange forhold som man må ta i

Read More

Søksmålsvarsel – hva innebærer det og hvordan bør man håndtere det?

Alle som blir part i en juridisk konflikt kan oppleve å få et varsel om søksmål. Et søksmålsvarsel kan virke skremmende, og bør med god grunn tas på alvor. Nedenfor har vi sett på hva et søksmålsvarsel innebærer og hvordan man bør håndtere det. 1. Hva er et søksmålsvarsel? Søksmålsvarsel er som ordet tilsier et

Read More

Kan NUF’er være part i rettssak i Norge?

For å kunne saksøke eller bli saksøkt i Norge må man ha partsevne – evne til å være part i en rettssak. Fysiske personer, stat, kommuner og selskap har eksempelvis partsevne. Men NUF’er kan som et utgangspunkt ikke være part i en sak for norske domstoler. NUF er en forkortelse for «norskregistrert utenlandsk foretak» eller

Read More

Pass på søksmålsfristene hvis forliksrådet innstiller behandlingen!

De fleste er godt kjent med foreldelsesreglene og at en måte å avbryte disse er å sende inn en forliksklage. Det eksisterer også en rekke søksmålsfrister, det vil si særskilte frister for å ta ut søksmål som fremgår av spesiallovene og som kommer i tillegg til foreldelsesfristene. Eksempelvis inneholder både aksjeloven, husleieloven og arbeidsmiljøloven søksmålsfrister.

Read More