Transaksjoner og selskapsrett er kjernen i det forretningsjuridiske området hos Rime

Read More

 

Rime er et av Norges fremste advokatfirma innen konkurs

Read More

 

Rime har erfarne advokater til å håndtere tvisteprosesser

Read More

Due diligence – bør man gjennomføre due diligence?

Due diligence kan man i denne sammenheng definere som en gjennomgang av et selskap i forbindelse med en transaksjon for å avdekke forhold som enten må hensyntas i prissettingen eller i de avtalte rettigheter og forpliktelser. Gjennomføring av due diligence er blitt veldig vanlig, særlig i forbindelse med større selskapsoppkjøp eller kjøp av næringseiendom. Samtidig

Read More

Hva er saklig grunn for å nekte samtykke til aksjeerverv?

Aksjeloven av 1997 krever som et utgangspunkt styrets samtykke ved aksjeerverv med mindre vedtektene bestemmer at aksjene skal være fritt omsettelige. Samtykke kan imidlertid bare nektes dersom det foreligger saklig grunn for å nekte jf. aksjeloven § 4-16. I de tilfellene styret ønsker å nekte – blir spørsmålet derfor hva kan være saklig grunn. Det

Read More

Aksjonæravtale: Bruk aksjonæravtaler til å ivareta kommersielle behov

I artikkelen «Vedtekter i aksjeselskap – hva bør man tenke på?» tok vi til orde for at vedtektene i aksjeselskap i større grad bør tilpasses til den funksjon selskapet skal fylle. I forlengelsen av dette bør aksjonærene vurdere å inngå en aksjonæravtale som ytterligere ivaretar de kommersielle behov i selskapet. Det er flere fordeler med

Read More

Vedtekter i aksjeselskap – hva bør man tenke på?

De fleste som stifter aksjeselskap benytter relativt enkle maler for vedtekter. Lovens standardløsninger vil da gjelde. Men det er ikke sikkert disse løsningene er de som passer best til selskapet som stiftes. Nedenfor har vi sett på noen forhold som bør vurderes tatt inn i vedtektene. 1. Bør det være flere aksjeklasser? Loven har som

Read More

Inhabilitet for styremedlemmer

Styret i et aksjeselskap skal virke for selskapets og aksjonærenes interesser. Dersom et styremedlem heller prioriterer egne eller andre selskapsfremmede hensyn i styrerommet, bryter styremedlemmet med de plikter det er pålagt og medlemmet kan komme i ansvar. I noen situasjoner anses risikoen for at styremedlemmet tar slike utenforliggende hensyn så stor, at styremedlemmet ikke engang

Read More

Innføring i konkurs – dette bør du vite hvis du blir berørt av en konkurs i Norge

De fleste blir en eller annen gang berørt av en konkurs. Det kan være at man er ansatt i en bedrift som går konkurs, man er kontraktsmotpart til noen som går konkurs, eller kanskje blir selskapet man eier eller sitter i styret til tatt under konkursbehandling. Ved en konkurs blir den som er tatt under

Read More

Aksjelovene § 3-8 – gyldighetskrav for avtale med aksjonær, ledelse eller nærstående

Dersom et aksjeselskap skal inngå avtale med en aksjeeier, morselskap og visse andre tilknyttede parter, inneholder aksjelovene særskilt krav til vedtakelsesprosedyre for at avtalen skal være gyldig. En avtale som skulle vært behandlet etter bestemmelsene men som ikke er vedtatt på riktig måte, er ugyldig. Nedenfor har vi sett litt nærmere på hvilke avtaler som

Read More

Kan NUF’er være part i rettssak i Norge?

For å kunne saksøke eller bli saksøkt i Norge må man ha partsevne – evne til å være part i en rettssak. Fysiske personer, stat, kommuner og selskap har eksempelvis partsevne. Men NUF’er kan som et utgangspunkt ikke være part i en sak for norske domstoler. NUF er en forkortelse for «norskregistrert utenlandsk foretak» eller

Read More

Pant fra målselskapet i oppkjøpssituasjoner – unntaket for eiendomsselskap som ikke er utbyggingsselskap

Aksjeloven § 8-10 forbyr som et utgangspunkt målselskapet å stille midler til rådighet eller stille sikkerhet for oppkjøp av aksjene i selskapet. Regelen ble riktignok lempet ved aksjelovrevisjonen i sommer, men hovedregelen er i praksis fremdeles et forbud. Nærings- og handelsdepartementet kan dispensere fra forbudet og det er gitt unntak fra forbudet i forskrift. Et

Read More