Medsalgsrett og medsalgsplikt (tag-along og drag-along)

Dersom et unotert aksjeselskap har flere aksjonærer og selskapet kan være attraktivt for salg til én ny eier, er aksjonærene ofte tjent med å avtale at det skal gjelde en medsalgsrett og/eller en medsalgsplikt.

Hva er medsalgsrett og medsalgsplikt?
Medsalgsrett og medsalgsplikt har det til felles at retten/plikten inntrer når en aksjonær (eller flere aksjonærer) i selskapet selger aksjer. Medsalgsretten i sin enkle form gir da de øvrige aksjonærer (hvis det er flere) rett til å selge sine aksjer til kjøperen, ofte på tilsvarende vilkår. Medsalgsplikten virker motsatt ved at det er den selgende aksjonær som kan tvinge de øvrige aksjonærene til å selge til samme kjøper på gitte vilkår.

Klausulene har litt forskjellig formål. Medsalgsretten gir først og fremst de øvrige aksjonærer beskyttelse mot at de blir innelåst etter salget ved at de blir sittende som en minoritet med liten innflytelse på selskapet og begrensede salgsmuligheter. Medsalgsplikten gir mulighet for en aksjonær eller en gruppe aksjonærer til å forhandle salg av hele selskapet, og tvinge de resterende aksjonærer til å selge i samme transaksjon. Bakgrunnen er at det vanligvis er flere interessenter hvis man kan tilby 100 prosent av aksjene i et selskap, noe som igjen vil føre til høyere pris.

Hva bør man tenke på dersom medsalgsrett og/eller medsalgsplikt avtales?
Avtaler om medsalgsrett og/eller medsalgsplikt må tilpasses det enkelte selskap, dets aksjonærstruktur og forholdene for øvrig. Det er vanlig at medsalgsrett og medsalgsplikt reguleres i aksjonæravtaler, men tittelen på dokumentet er av underordnet betydning. Noen gjenvendende problemstillinger er:

Hva skal utløse en medsalgsrett/-plikt?
Det selvfølgelige utgangspunkt er at medsalgsrett og –plikt utløses av at en eller flere aksjonærer inngår avtale om salg av (noen av) sine aksjer. Dette utgangspunktet kan så utvides, eksempelvis til indirekte salgssituasjoner, salg av holdingselskap, mv. Utgangspunktet kan også snevres inn slik at salg internt i et konsern eller til nærstående ikke skal være omfattet.

Hvordan fastsette pris?
Utgangspunktet i de fleste tilfeller er nok at medsalgsretten/-plikten skal utøves på samme vilkår som den opprinnelig selgende aksjonæren har avtalt. Men man bør ta høyde for at denne av ulike grunner kan ha solgt til en unormalt lav pris, en pris som de øvrige ikke vil selge til, og mekanismen må derfor forebygge slike situasjoner. Det kan også oppstå situasjoner hvor selgende aksjonær får oppgjør i annet enn penger, og mekanismen må ha løsninger for dette også.

Skal det være tidsbegrensninger?
Det kan være at medsalgsretten/-plikten ikke skal være evigvarende, men for en angitt periode.

Prosessbeskrivelse
En regulering av medsalgsrett og medsalgsplikt bør inneholde en mekanisme for hvordan et salg skal gjennomføres, eksempelvis med varslingsplikter, forholdet til forkjøpsretter mv. Forholdet til en kjøper må også reguleres, eksempelvis hvis denne ikke vil overta alle aksjene.

* * *


Behov for advokatbistand innen selskapsrett?
Det er gjennom selskapene det meste av all næringsvirksomhet organiseres, og for å få suksess med virksomheten må man kjenne selskapsretten. Fra etablering av gründerselskap og valg av selskapsform, via organisering av forholdet mellom eierne og den daglige driften, til bistand til internasjonale konserner – vi hjelper deg å sikre interessene og verdiene dine slik at du lykkes med virksomheten din.

Vi i Rime har lang og bred erfaring fra alle typer selskapsrettslig bistand, og vi hjelper og er med deg i alle faser og alle nivåer i bedriften din. Dersom du har spørsmål til artikkelen eller ønsker bistand med utforming av aksjonæravtaler eller andre selskapsrettslige forhold, kan du kontakte forfatteren.

Om forfatteren
Harald Sætermo er advokat og partner i Rime, og har 20 års erfaring som norsk forretningsadvokat. Han har en bred erfaring inkludert oppdrag for noen av de største finansforetakene i Norge og Norden, børsnoterte selskap, andre næringsdrivende selskap, samt privatpersoner. Tidligere har han vært advokat i Nordea, senioradvokat i Advokatfirmaet Schjødt, og lærer/sensor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.
Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat