Advokattjenester - Finansiering

Våre advokater har arbeidet i og for norske og internasjonale banker, finansieringsselskap, verdipapirforetak og andre bransjeaktører. Det har gitt oss god kjennskap til produktene og løsningene som brukes. De fleste problemstillinger som oppstår har vi løst før, og vi kjenner prosessene og dokumentasjonen som er i bruk.

Våre advokattjenester omfatter:

Regulatoriske forhold
Bankene og de øvrige finansforetakene er underlagt et av de mest omfattende regelverksregimene vi har. EUs arbeid med å regulere bransjen er kommet langt, og det utferdiges regelverk på ulike nivå i EU som norske aktører forventes å etterleve. Vi bistår finansforetakene med å overholde regelverket og å endre praksis i samsvar med endringer i de offentlige kravene, slik som:

  • Compliance – rådgivning knyttet til overholdelse av myndighetskrav som aktørene er underlagt

 

  • Dokumentasjonsutarbeidelse – utarbeidelse av retningslinjer og annen dokumentasjon i samsvar med offentligrettslige krav og bransjepraksis

 

  • Dialog med tilsynsmyndigheteneKredittavtaler og sikkhetsretter
Vi bistår bankene og øvrige finansforetak med å forhandle og utarbeide kreditt- og sikkerhetsdokumentasjon for komplekse næringsengasjement. Vår dokumentasjon er utarbeidet i samsvar med praksis fra ledende finansinstitusjoner i det norske markedet og internasjonale trender, og de fleste maler finnes både på norsk og engelsk.

Vi håndterer:

  • Sektorspesifikk finansiering – næringseiendom/eiendomsutvikling, skip/skipsbygging, mv.

 

  • Formålsrettet finansiering – oppkjøpsfinansiering, driftsfinansiering, verdipapirfinansiering, valutalån

 

  • Etablering sikkerhetsretter – alle former for pant og kausjoner/garantier

 

  • Internasjonale finansieringerMisligholdshåndtering
Rime har gjennom sin 50 års historie spilt en betydelig rolle innenfor norsk insolvensjus, og er også i dag et av Norges største firma innen konkursbehandling hvor fem av våre advokater er faste bostyrere. I forbindelse med misligholdte lån og andre engasjement, kobler vi vår insolvenskompetanse sammen med vår erfaring knyttet til bank og finansiering. Vi iverksetter undersøkelser, legger strategi for videre håndtering av engasjementet og basert på dette setter vi i verk tiltak for å ivareta långivernes interesser på best mulig måte til riktig tid. Våre advokater har også ivaretatt kreditorinteresser i noen av Norges største misligholds- og restruktureringssaker de seneste årene. Tjenestene våre omfatter:

  • Spes. eng-tjenester: tilførsel kompetanse (og strategi) for riktig håndtering av høyrisiko og tapsutsatte engasjement slik at tap blir minst mulig

 

  • Tvangsinndrivelse og frivillige realisasjonsavtaler

 

  • Gjennomføre restruktureringsløsninger

 

  • Ivaretakelse av kreditors interesser i konkursbo

 

  • Ansvarssaker mot ledelse, styre og revisorBørs og verdipapir
Vi bistår knyttet til regelverket for verdipapirforetak og -markeder, herunder konsesjonsspørsmål, krav til foretak, utenlandske foretak i Norge og regelverket om markedsadferd.

De siste årene har det blitt satt et sterkere fokus på institusjonens ansvar for investors investeringer. Dels har dette kommet som følge av strengere regelverk for beskyttelse av investor, blant annet ved implementeringen av EU-direktivet Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). Dels har det kommet saker hvor institusjonen har blitt idømt et rådgivningsansvar eller ansvar for andre mangler ved investeringsproduktet. Vi kjenner regelverket og praksis rundt ansvar for investeringer, og rådgir og håndterer tvistesaker både for institusjonene og investor.

Tvisteløsning bank og finans
Vi bistår aktørene innenfor bank og finans med løsning av tvister. Vårt fortrinn er at vi kjenner bransjen, vi kjenner de ulike produktene som tilbys og vi kjenner de rettslige krav som stilles til foretakene. Det gjør at vi raskt kan sette oss inn i tvistene, plassere disse rettslig og legge en god strategi for videre håndtering.

De fleste banker og andre finansforetak vil oppleve å få saker for Finansklagenemnda. Vi har satt fokus på riktig håndtering av saker for nemnda, hvor vi mener at god kjennskap til regelverket og produktene er viktig for å oppnå et riktig resultat. Utfallet i nemnda har også blitt viktigere med nye saksomkostningsregler som medfører at finansforetaket må dekke alle omkostninger ved videre domstolsbehandling dersom foretaket har tapt i nemnda og ikke følger nemndas uttalelse.

Kontakt:
Advokat Harald Sætermo
E-post: has@rime.no
Telefon: +47 90650410