Forenklet generalforsamling i aksjeselskap

Publisert 03.03.2023 av Harald Sætermo

Generalforsamling i aksjeselskap avholdes normalt som et møte, men man kan ofte klare seg med en forenklet generalforsamlingsbehandling - eksempelvis hvis alle aksjonærer er enige – noe som i praksis vanligvis vil bety at generalforsamlingen avholdes i form av et skriftlig vedtak og uten møte.

Ordningen er praktisk i selskap med få aksjonærer, men det er ikke helt fritt frem. Loven stiller flere krav som må være oppfylt før generalforsamlingen kan avholdes etter den forenklede behandlingsmåten:

  1. Samtlige aksjonærer må samtykke til en slik behandling av hver sak som skal opp på generalforsamlingen. Samtykke ved passivitet er sannsynligvis ikke tilstrekkelig, det kreves positivt samtykke fra aksjonærene.
  2. Det er ikke krav til at alle aksjonærer deltar i behandlingen, men aksjonærene må være gitt anledning til å delta i behandlingen på en egnet måte. Ved sirkulering av innkalling, protokoll og øvrige dokumenter knyttet til generalforsamlingens vedtak, vil vi tro at dette kravet normalt sett er oppfylt.
  3. Hvert av styremedlemmene – og dersom selskapet har revisor og daglig leder - skal ha anledning til å uttale seg om hver sak som skal opp for generalforsamlingen og hver av disse skal kunne kreve at saken behandles av generalforsamlingen i møte. På denne måten ivaretas deres interesse i at saken behandles forsvarlig.
  4. Det må utferdiges en generalforsamlingsprotokoll som må angi at behandlingen har skjedd etter aksjeloven § 5-7. Protokollen skal oppfylle nærmere angitte krav etter loven, blant annet antall avgitte stemmer og hvor mange som har stemt for/imot. Protokollen skal dateres, underskrives av styrets leder og sendes samtlige aksjeeiere. Protokollen skal deretter arkiveres på en betryggende måte og holdes tilgjengelig for aksjeeierne hos selskapet.


Reglene åpner for en betydelig forenkling av generalforsamlingsbehandlingen ved at behandlingen kan være skriftlig, over telefon eller ved andre uformelle former for kontakt. Men det er fremdeles bestemmelser som ikke kan settes til side, slik som tingrettens kompetanse til å innkalle til generalforsamling.

Behov for advokatbistand innen selskapsrett?

Det er gjennom selskapene det meste av all næringsvirksomhet organiseres, og for å få suksess med virksomheten må man kjenne selskapsretten. Fra etablering av gründerselskap og valg av selskapsform, via organisering av forholdet mellom eierne og den daglige driften, til bistand til internasjonale konserner – vi hjelper deg å sikre interessene og verdiene dine slik at du lykkes med virksomheten din.

Vi i Rime har lang og bred erfaring fra alle typer selskapsrettslig bistand, og vi hjelper og er med deg i alle faser og alle nivåer i bedriften din.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Vi er advokater for norske og internasjonale næringslivsaktører. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss:

Utvalgte artikler

26.01.2024

Inhabilitet for styremedlemmer

Styret i et aksjeselskap skal virke for selskapets…

Les mer
25.01.2024

Vedtekter i aksjeselskap – hva bør man tenke på?

De fleste som stifter aksjeselskap benytter relati…

Les mer
05.01.2024

Aksjonæravtale: Hva bør en aksjonæravtale inneholde?

Les mer
25.01.2024

Hva er saklig grunn for å nekte samtykke til aksjeerverv?

Aksjeloven av 1997 krever som et utgangspunkt styr…

Les mer