3 tips for å lykkes i forliksrådet

I tvister om formuesverdier er forliksrådet ofte det første tvisteløsningsorganet man møter, selv i krav som omfatter betydelige summer. I mange situasjoner er en løsning i forliksrådet urealistisk, mens i andre situasjoner bør man benytte muligheten til å få saken ut av verden allerede i forliksrådet. Det er selvfølgelig mange forhold som man må ta i betraktning ved en forliksrådsbehandling, men her gir vi tre enkle tips som vi mener er nyttige å ta med seg i de fleste saker:

1. Overhold pålegg og frister
For en klager som har et krav mot en annen, er ofte innsending av forliksklagen det som er fristavbrytende i forhold til foreldelsesregler (jf. foreldelsesloven 1979/18 § 15) og i visse tilfeller særskilte søksmålsfrister. Er man for sent ute med å sende inn forliksklagen, kan kravet med dette foreldes og være tapt. For klager er det derfor viktig å ha god kontroll på slike frister, og å få sendt inn forliksklagen tidsnok.

Den som får et krav mot seg i forliksrådet (innklagede), vil få et brev fra forliksrådet med pålegg om tilsvar. Det vil være satt en frist for å levere inn tilsvaret, og dersom man selv ikke bestrider kravet i et tilsvar innen fristen – og heller ikke har gyldig grunn for fristoversittelsen – er det stor risiko for at forliksrådet avsier dom i tråd med klagers fremstilling (fraværsdom). Visstnok er de fleste dommer som forliksrådet avsier nettopp fraværsdommer, og mange blir dømt uten at de har tatt til motmæle. 

En fraværsdom kan angripes ved stevning for tingretten for å unngå at den blir rettskraftig og bindende mellom partene. Ved en lovendring i 2018 ble det også åpnet for at den som har vært fraværende på nærmere vilkår kan begjære oppfriskning innen en måned fra fraværsdommen. Oppfriskning innebærer kort fortalt at forliksrådet ser bort fra fraværet og behandler saken videre i den stilling saken stod da forsømmelsen (fraværet) ble begått.

2. Det er som regel personlig møteplikt
Utgangspunktet er at man må møte selv i forliksrådet. Men dersom saken kommer opp utenfor hjemkommunen eller nabokommunen til innklagede, kan man vanligvis møte med fullmektig. For selskap og andre upersonlige rettssubjekter ivaretar stedfortrederen rettigheter og forpliktelser i saken. Hvem som er stedfortreder følger av domstolloven av 1915 § 191, og for et aksjeselskap vil det gjerne være styrets leder. Loven åpner for delegering av kompetansen til stedfortreder i en enkelt sak eller en bestemt sakstype til ansatte i bedriften.

Møter man med advokat, skal dette varsles senest en uke før møtet.

3. Forbered en kort og konsis fremstilling
Vår erfaring er at forliksrådets medlemmer har satt seg noe inn i saken før partene kommer inn. Tiden klager så får for å fremføre sitt krav og innklagede sine innsigelser er ofte kort. Man bør derfor ha klart for seg hva som er sentralt og kunne fremstille det på noen minutter for forliksrådet. Forliksrådets medlemmer har sjelden juridisk kompetanse, og man bør tilpasse sitt innlegg til dette.

I kompliserte saker vil forliksrådet vanligvis ikke avsi dom, og vil man ha en løsning i forliksrådet må man være villig til å inngå på diskusjoner om et forlik.

* * *


Står du i en tvisteprosess?

Rime har erfarne advokater som kan håndtere den for deg. Advokatene våre er faglig sterke når det gjelder tvisteløsning, og med god forretningsmessig forståelse oppnår vi regelmessig gode resultater for kundene våre – vi vil gjerne oppnå gode resultater for deg også.

Om forfatteren
Harald Sætermo er advokat og partner i Rime, og har 20 års erfaring som norsk forretningsadvokat. Han har en bred erfaring inkludert oppdrag for noen av de største finansforetakene i Norge og Norden, børsnoterte selskap, andre næringsdrivende selskap, samt privatpersoner. Tidligere har han vært advokat i Nordea, senioradvokat i Advokatfirmaet Schjødt, og lærer/sensor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat