Antesipert mislighold - forventet mislighold

Utgangspunktet i norsk kontraktsrett er at det må foreligge et faktisk mislighold før det kan gjøres gjeldende misligholdsbeføyelser. I noen tilfeller er det likevel så klart at motparten vil misligholde, at det tillates å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende før misligholdet har materialisert seg – det foreligger forventet eller antesipert mislighold.

Når foreligger det et «antesipert mislighold»?
Hva som utgjør antesipert mislighold, må bestemmes ut ifra den kontrakt som gjelder og eventuelle lovbestemmelser på området. I kjøpsforhold er en vanlig formulering at antesipert mislighold foreligger dersom det etter kontraktsinngåelse «framgår av en parts handlemåte eller av en alvorlig svikt i hans kredittverdighet eller evne til å oppfylle at han ikke kommer til å oppfylle en vesentlig del av sine plikter» jf. kjøpsloven 1988/27 § 61.

Med andre ord kreves to forhold oppfylt

  1. Det må fremgå at parten ikke kommer til å oppfylle en vesentlig del av sine forpliktelser. I dette ligger ikke et krav til vesentlig kontraktsbrudd, men misligholdet må ha en viss økonomisk og funksjonell betydning.
  2. Manglende oppfyllelse må følge av (minst en av disse):
    a) Partens handlemåte, eksempelvis ved at hun ikke bestiller inn materialer til leveransen;
    b) Svikt i kredittverdighet, eksempelvis ved at hun søker gjeldsforhandling eller utleggsforretning mot henne gir intet til utlegg;
    c) Svikt i evne til å oppfylle, eksempelvis ved at maskinparken er ødelagt


Hvilke beføyelser kan gjøres gjeldende hvis det foreligger antesipert mislighold?
Hvilke misligholdsbeføyelser som kan gjøres gjeldende må vurderes basert på den enkelte kontrakt og det rettsområde man befinner seg på. De vanligste beføyelsene med utgangspunkt i kjøpsforhold er:

Innstille oppfyllelseshandlinger og holde sin ytelse tilbake
Dersom det er klare holdepunkter for at kontraktsmotparten ikke vil oppfylle, fremstår det ikke som rimelig om den annen part skal måtte fortsette sine forberedelser og oppfyllelseshandlinger.  Den ikke misligholdende parten er derfor gitt rett til å innstille sine oppfyllelseshandlinger, og stanse ytterligere forberedelser. Det kan også utøves tilbakeholdsrett (detensjonsrett), og parten kan på nærmere vilkår hindre at den blir utlevert.

I kjøpsforhold skal den som innstiller oppfyllelse varsle motparten om dette, og det motparten skal kunne stille sikkerhet for oppfyllelse.

Utenfor kjøpsforhold er muligheten for å utøve tilbakeholdsrett og innstille oppfyllelseshandlinger ikke lovregulert. Det er derfor reist spørsmål ved om det i disse tilfellene kreves vesentlig mislighold som ved heving før parten kan utøve tilbakeholdsrett/innstille oppfyllelseshandlinger.

Heving ved forventet kontraktbrudd – skjerpede beviskrav
Er det før tiden for oppfyllelse klart at det vil inntre kontraktbrudd som vil gi en part hevingsrett, kan han heve avtalen allerede før tiden for oppfyllelse. Siden heving er en mer inngripende misligholdsbeføyelse, gjelder det et strengere beviskrav enn det som gjelder ved midlertidig stans i leveringen jf. pkt. 1 ovenfor. Dette prinsippet er lovfestet i kjøpsforhold og for en rekke andre kontrakter, og er nok uttrykk for et alminnelig prinsipp.

I kjøpsforhold kan hevingen avverges dersom den annen part straks stiller betryggende sikkerhet for at kontrakten vil bli oppfylt. Sannsynligvis er også dette uttrykk for et generelt prinsipp som gjelder utenfor kjøpsforhold.

Erstatning og andre misligholdsbeføyelser
Dersom vilkårene for heving ved antesipert mislighold er til stede, er det antatt at det også kan gjøres gjeldende erstatningskrav og andre misligholdsbeføyelser på lik linje med det som gjelder ved et ordinært mislighold.

Bistand i kontraktsforhold
Vi bistår klienter med forhandlinger og utforming av kontrakter, misligholdssituasjoner og tvistesaker knyttet til kontraktsrett. Vi disponerer et omfattende malarkiv med gjennomarbeidede maler for de fleste områder. Dersom du har spørsmål til artikkelen eller ønsker bistand knyttet til kontrakter, kan du kontakte forfatteren.

Om forfatteren
Harald Sætermo er advokat og partner i Rime, og har 20 års erfaring som norsk forretningsadvokat. Han har en bred erfaring inkludert oppdrag for noen av de største finansforetakene i Norge og Norden, børsnoterte selskap, andre næringsdrivende selskap, samt privatpersoner. Tidligere har han vært advokat i Nordea, senioradvokat i Advokatfirmaet Schjødt, og lærer/sensor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat