3 tips for å lykkes i forliksrådet

Publisert 21.01.2024 av Harald Sætermo

I tvister om formuesverdier er forliksrådet ofte det første tvisteløsningsorganet man møter, selv i krav som omfatter betydelige summer. I mange situasjoner er en løsning i forliksrådet urealistisk, mens i andre situasjoner bør man benytte muligheten til å få saken ut av verden allerede i forliksrådet. Det er selvfølgelig mange forhold som man må ta i betraktning ved en forliksrådsbehandling, men her gir vi tre enkle tips som vi mener er nyttige å ta med seg i de fleste saker.

Her er våre tips:

1. Overhold pålegg og frister
For en klager som har et krav mot en annen, er ofte innsending av forliksklagen det som er fristavbrytende i forhold til foreldelsesregler (jf. foreldelsesloven 1979/18 § 15) og i visse tilfeller særskilte søksmålsfrister. Er man for sent ute med å sende inn forliksklagen, kan kravet med dette foreldes og være tapt. For klager er det derfor viktig å ha god kontroll på slike frister, og å få sendt inn forliksklagen tidsnok.

Den som får et krav mot seg i forliksrådet (innklagede), vil få et brev fra forliksrådet med pålegg om tilsvar. Det vil være satt en frist for å levere inn tilsvaret, og dersom man selv ikke bestrider kravet i et tilsvar innen fristen – og heller ikke har gyldig grunn for fristoversittelsen – er det stor risiko for at forliksrådet avsier dom i tråd med klagers fremstilling (fraværsdom). Visstnok er de fleste dommer som forliksrådet avsier nettopp fraværsdommer, og mange blir dømt uten at de har tatt til motmæle. 

En fraværsdom kan angripes ved stevning for tingretten for å unngå at den blir rettskraftig og bindende mellom partene. Ved en lovendring i 2018 ble det også åpnet for at den som har vært fraværende på nærmere vilkår kan begjære oppfriskning innen én måned fra fraværsdommen (såkalt avgjørelsesoppfriskning). Oppfriskning innebærer kort fortalt at forliksrådet ser bort fra fraværet og behandler saken videre i den stilling saken stod da forsømmelsen (fraværet) ble begått. Dersom fristen for avgjørelsesoppfriskning oversittes, har Høyesterett i en kjennelse fra 22. desember 2022 uttalt at det kan kreves såkalt fristoppfriskning etter reglene for dette - hvor det også gjelder en frist på én måned. 

2. Det er som regel personlig møteplikt
Utgangspunktet er at man må møte selv i forliksrådet. Men dersom saken kommer opp utenfor hjemkommunen eller nabokommunen til innklagede, kan man vanligvis møte med fullmektig. For selskap og andre upersonlige rettssubjekter ivaretar stedfortrederen rettigheter og forpliktelser i saken. Hvem som er stedfortreder følger av domstolloven av 1915 § 191, og for et aksjeselskap vil det gjerne være styrets leder. Loven åpner for delegering av kompetansen til stedfortreder i en enkelt sak eller en bestemt sakstype til ansatte i bedriften.

Møter man med advokat, skal dette varsles senest en uke før møtet.

3. Forbered en kort og konsis fremstilling
Vår erfaring er at forliksrådets medlemmer har satt seg noe inn i saken før partene kommer inn. Tiden klager så får for å fremføre sitt krav og innklagede sine innsigelser er ofte kort. Man bør derfor ha klart for seg hva som er sentralt og kunne fremstille det på noen minutter for forliksrådet. Forliksrådets medlemmer har sjelden juridisk kompetanse, og man bør tilpasse sitt innlegg til dette.

I kompliserte saker vil forliksrådet vanligvis ikke avsi dom, og vil man ha en løsning i forliksrådet må man være villig til å inngå på diskusjoner om et forlik.

Står du i en tvisteprosess?

Rime har erfarne advokater som kan håndtere den for deg. Advokatene våre er faglig sterke når det gjelder tvisteløsning, og med god forretningsmessig forståelse oppnår vi regelmessig gode resultater for kundene våre – vi vil gjerne oppnå gode resultater for deg også.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Vi er advokater for norske og internasjonale næringslivsaktører. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss:

Utvalgte artikler

25.01.2024

Pass på søksmålsfristene hvis forliksrådet innstiller behandlingen!

Ved innstilling i forliksrådet løper det ikke en e…

Les mer
24.01.2024

Kan NUF’er være part i rettssak i Norge?

For å kunne saksøke eller bli saksøkt i Norge må m…

Les mer
23.01.2024

Søksmålsvarsel - Hva innebærer det og hvordan bør man håndtere det?

Alle som blir part i en juridisk konflikt kan oppl…

Les mer
26.01.2024

Arrest og midlertidig forføyning med samtidig pådømmelse av hovedkrav – hurtigprosess i norske domstoler

Den ordinære prosessen for å få pådømt et krav med…

Les mer