Hurtigprosess i norske domstoler

Den ordinære prosessen for å få pådømt et krav med varsler, forliksklage, stevning og hovedforhandling – tar vanligvis måneder og kanskje år. Det kan være lenge å vente for partene. I så fall bør man vurdere om man kan bruke reglene som åpner for en hurtig prosess og avgjørelse.

Tvisteloven (2005/90) har nemlig åpnet for at man i saker om midlertidig sikring (arrest og midlertidig forføyninger) også kan kreve hovedkravet pådømt. Situasjonen i en sak om midlertidig sikring er jo at saksøkeren må bevise at denne har et krav, og lovgiver har da åpnet for at domstolen like gjerne kan ta stiling til realitetene i saken. Saksøkeren har et åpenbart behov for å få pådømt sitt krav, men også saksøkte kan be om at retten tar stilling til realiteten.

Kravene for å tillate samtidig pådømmelse av hovedkravet er at:

  1. Hovedkravet forsvarlig kan avgjøres samtidig med begjæringen om midlertidig sikring;
  2. pådømmelsen ikke vil forsinke avgjørelsen av den midlertidige sikringen; og
  3. pådømmelse av hovedkravet ikke nødvendiggjør annen saksforberedelse.


Det er retten som beslutter om en samtidig pådømmelse av hovedkravet skal tillates. Ved en slik beslutning vil det nok også hensyntas at saksbehandlingsreglene er mer summariske enn de er ved en ordinær prosess, og egner seg best ved enkle krav.

Dersom hovedkravet er tillatt pådømt, men likevel ikke kommer til pådømmelse i saken om midlertidig sikring, kan den som begjærer pådømmelse på nærmere vilkår kreve hovedkravet avgjort i egen sak. Retten kan også bestemme at hovedkravet skal avgjøres av en annen domstol, dersom kravet hører hjemme hos denne.

Bistand inndrivelse og tvisteløsning
Vi håndterer til enhver tid inndrivelsessaker og tvisteløsningssaker for våre klienter, og har gode erfaringer med begjæringer om midlertidig forføyning som et ledd i å sikre krav. Våre klienter spenner fra norske og internasjonale selskap, via organisasjoner og offentlige parter til privatpersoner. Dersom du har spørsmål til artikkelen eller ønsker rådgivning om tvisteløsning eller midlertidig sikring, kan du kontakte forfatteren.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat